Treści programowe:

 1. Podstawy prawne doradztwa zawodowego.
 2. Aspekty psychologiczne w doradztwie zawodowym.
 3. Metody i narzędzia stosowane w pracy doradczej.
 4. Indywidualne doradztwo zawodowe – rozmowa doradcza i bilans kompetencji.
 5. Grupowe doradztwo zawodowe.
 6. Współczesny rynek pracy i kompetencje przyszłości.
 7. Praca na zasobach i planowanie rozwoju.
 8. Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych.
 9. Coaching jako efektywna metoda rozwoju kompetencji.
 10. Narzędzia coachingowe w pracy doradcy.
 11. Praca szkolnego doradcy zawodowego.
 12. Rekrutacja i selekcja kandydatów do pracy.
 13. Specyfika pracy doradczej z wybranymi grupami (osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne, zagrożonymi wykluczeniem społeczno-zawodowym).
 14. Wielokulturowość w doradztwie zawodowym.
 15. Kreatywne metody prowadzenia zajęć (w tym m.in. myślenie wizualne).
 16. Innowacje w doradztwie zawodowym.
 17. Etyka doradcy zawodowego.
 18. Rozwój własnej praktyki doradczej.
 19. Trening osobisty.
 20. Praktyki doradcze i superwizja

 

 

ORGANIZACJA STUDIÓW:

 • Czas trwania: studia trzysemestralne, początek: styczeń 2020 r., zakończenie: grudzień 2020 r.
 • Zajęcia stacjonarne odbywać się będą jeden raz w miesiącu, w trybie weekendowym
 • w Warszawie (po zebraniu grupy możliwość organizacji również w siedzibie w Łodzi), pozostałe zajęcia prowadzone on-line
 • Studia kończą się zaliczeniem. Na zaliczenie każdy słuchacz przygotowuje autorski scenariusz pracy z grupą/ lub scenariusz rozmowy indywidualnej, który przedstawia na forum w postaci próbki pracy.
 • Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych
 • o specjalności „Doradztwo edukacyjne i zawodowe z elementami coachingu.”

 

ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA:

Wymagane dokumenty:

 • Zgłoszenie i kwestionariusz osobowy, 2 zdjęcia
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (w miarę wolnych miejsc, w studiach mogą uczestniczyć studenci ostatniego roku studiów I stopnia – świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zostanie wydane po otrzymaniu dyplomu)
 • kopia dowodu wpłaty na konto
 • opłata za Studia: 3800 zł  jednorazowo lub 4000 zł w dwóch ratach semestralnych po 2000 zł  lub 4500 zł w 12 ratach po 375 zł

 

Uwaga! nauczyciele mogą ubiegać się o refundację poniesionych kosztów przez właściwe organy prowadzące szkoły.

 

Doradztwo edukacyjnei zawodowez elementamicoachingu.

STUDIA PODYPLOMOWE

 

Cel studiów: Przygotowanie profesjonalnych doradców zawodowych do indywidualnej i grupowej pracy z klientem.

Adresaci: Uczestnikiem/-niczką podyplomowych studiów może być każda osoba, która posiada wyższe wykształcenie (I i II stopnia) o dowolnym profilu, lubi udzielać pomocy i wsparcia innym, jest zainteresowana własnym rozwojem osobistym i rozszerzeniem swoich kwalifikacji zawodowych.

To propozycja dla osób szukających zatrudnienia w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, organizacjach pozarządowych, agencjach doradztwa personalnego, urzędach pracy i innych instytucjach rynku pracy, jednostkach pomocy społecznej, akademickich biurach karier, w działach HR różnych instytucji, w firmach szkoleniowych, jednostkach realizujących projekty aktywizacji zawodowej.

Opis zakładanych programowych efektów kształcenia absolwenta w zakresie:

 

Wiedzy:

 • zna koncepcje psychologiczne i rozwoju zawodowego człowieka,
 • posiada wiedzę o źródłach i miejscu doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie nauk,
 • ma wiedzę o podstawach diagnozy psychologicznej i zasadach interpretacji wyników testowych,
 • zna zasady prowadzenia diagnozy dla różnych celów doradczych oraz obszary diagnozy edukacyjno-zawodowej,
 • zna etyczne i prawne uwarunkowania postępowania diagnostycznego
 • w doradztwie edukacyjno-zawodowym,
 • ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, psychologicznym oraz społecznym,
 • ma uporządkowaną wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach procesów edukacyjnych,
 • i rozwoju zawodowego,
 • ma wiedzę na temat uwarunkowań wyboru zawodu,
 • rozróżnia podejścia w pracy z klientem: doradztwo, terapia, coaching, tutoring, mentoring, trening,
 • ma uporządkowaną wiedzę na temat procesów edukacyjnych mających wpływ na konstruowanie kariery edukacyjno-zawodowej,

 

Umiejętności:

 • umie wyszukiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł,
 • potrafi wyjaśnić funkcjonowanie psychospołeczne osoby na podstawie zastosowania odpowiednich koncepcji rozwoju zawodowego oraz wykorzystać tę wiedzę,
 • potrafi dobrać odpowiednie narzędzia do rozwiązania konkretnego problemu diagnostycznego oraz zaplanować i przeprowadzić badania, a także zinterpretować uzyskane rezultaty,
 • potrafi wybrać obszar postępowania diagnostycznego i postdiagnostycznego dla różnych typów klientów,
 • potrafi przeprowadzić rozmowę diagnostyczną w celu określenia tych potrzeb,
 • potrafi pracować indywidualnie oraz w zespole,
 • posiada umiejętności obserwowania i analizowania zjawisk społecznych oraz interpretowania ich z punktu widzenia potrzeb klienta,
 • potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną w codziennej praktyce doradztwa,
 • potrafi skutecznie udzielać pomocy w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
 • potrafi planować i prowadzić zajęcie grupowe,
 • potrafi gromadzić, aktualizować i udostępniać informacje edukacyjne
 • i zawodowe właściwe dla danego poziomu kształcenia,
 • posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi,
 • ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji edukacyjnych oraz analizowania motywów
 • i wzorów ludzkich zachowań,
 • potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danego problemu sposób postępowania,
 • potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych,
 • potrafi kierować własnym rozwojem,
 • potrafi inspirować uczestników procesów doradczych oraz wspierać ich samodzielność
 • w zdobywaniu wiedzy, a także zachęcać do działań na rzecz uczenia się przez całe życie,

 

Kompetencji społecznych i personalnych:

 • potrafi nawiązać relację z klientem oraz z grupą,
 • potrafi nawiązać kontakt i współpracować z różnymi grupami społecznymi,
 • w odmiennych warunkach środowiskowych,
 • potrafi nawiązać kontakt i współpracować ze specjalistami reprezentującymi różne specjalności w zakresie działań diagnostycznych i pomocowych,
 • jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych,
 • utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce doradczej,
 • odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki,
 • ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego,
 • poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań.
 • ma postawę proaktywną i potrafi wzbudzić ją u klientów.

 

Strona Główna

Kontakt

BIP

Dane kontaktowe:

WSBW w Łodzi

ul. Tuwima 22/26 p V

90-002 Łódź

tel. +48 789-100-855  PL

tel. +48 571-267-477 UKR

tel. +380-939-461-545, Ukraina (Viber, WhatsApp)

rektorat czynny:

Pn., Wt., Czw., Pt. w godz. 10:00 - 16:00