WIEDZA

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego umożliwi Ci zdobywanie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego.

To złożony i interdyscyplinarny kierunek studiów stanowiący odpowiedź
na wyzwania współczesnego świata oraz dynamiczną sytuację w zakresie wewnętrznego bezpieczeństwa państwa.

Zwiększa zatem się potrzeba zatrudniania wykształconych obywateli i obywatelek na potrzeby służb, instytucji i organizacji działających na rzecz stabilizacji w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego.

Studia na które Cię zapraszamy umożliwią Ci zdobycie  wiedzy na temat współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego, wynikających z uwarunkowań geograficznych, działalności człowieka oraz sytuacji międzynarodowej.

UMIEJĘTNOŚCI

Najważniejsze jednak jest to,  że zdobędziesz umiejętności analizy zjawisk społecznych, identyfikowania zagrożeń, organizowania i kierowania działaniami związanymi z sytuacjami kryzysowymi. Twoje kompetencje społeczne odnoszącesię do uczestnictwa
w zorganizowanych strukturach bezpieczeństwa państwa, brania odpowiedzialności za podejmowane działania, pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności, przestrzegania zasad etycznych, znacznie się rozwiną.

Uczelnia wyposaża w  praktyczne umiejętności już podczas studiowania!

Ten fakt zwiększa szanse podjęcia pracy zarówno w trakcie, jak i po ukończeniu studiów, a także na podjęcie własnej działalności gospodarczej.

KWALIFIKACJE

Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu jako absolwentka i absolwent naszych studiów zdobędziesz kwalifikacje do pracy w administracji rządowej i samorządowej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne.

Masz szanse znaleźć  zatrudnienie w instytucjach unijnych, instytucjach bezpieczeństwa narodowego, a także w przedsiębiorstwach zajmujących się bezpieczeństwem w jego praktycznym wymiarze.

ZATRUDNIENIE

Studia o profilu praktycznym na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne przygotują Cię do pracy w roli specjalisty lub specjalistki zarządzania bezpieczeństwem w służbach, inspekcjach i strażach w ramach struktury administracji publicznej, w sektorze prywatnym oraz organizacjach pozarządowych (NGOs).

KOMPETENCJE

Zdobędziesz zatem także kompetencje w zakresie zakładania organizacji pozarządowych, których celem jest działalność na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego. Mogą to być m.in. organizacje ratownictwa medycznego, ochrony przeciwpożarowej, organizacje podejmujące działania w zakresie ochrony środowiska, w zakresie zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcia, organizacje zajmujące się analizowaniem sytuacji bezpieczeństwa narodowego.

Jako absolwentka i absolwent kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne jesteś przygotowana/y do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, rozumiesz znaczenie efektywności pracy zespołowej w organizacjach politycznych, w strukturach administracji publicznej, instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli. Masz umiejętności kierowania małymi zespołami ludzkimi.

Będziesz posługiwał/a   się specjalistycznym językiem angielskim, niezbędnym do  porozumiewania się z obcokrajowcami na tematy ogólne oraz związane ze studiowanym kierunkiem. To ważne, zwłaszcza z powodu planowanej przez WSBW, współpracy z uczelniami o podobnej specjalizacji z innych krajów.

Czekamy na Ciebie!