Psychologia Kryzysu

STUDIA PODYPLOMOWE

 

„ZARZĄDZANIE KRYZYSEM PSYCHOLOGICZNYM – PIERWSZA POMOC  EMOCJONALNA. SZKOŁA TRENERÓW”

 

WSBW we współpracy z Polskim Towarzystwem Pierwszej Pomocy Emocjonalnej zaprasza do udziału w studiach podyplomowych Zarządzanie  Kryzysem Psychologicznym – Pierwsza Pomoc Emocjonalna. Szkoła Trenerów”

 

PTPPE realizuje idee upowszechniania zdrowia psychicznego ze szczególnym uwzględnieniem promowania niesienia pierwszej pomocy emocjonalnej osobom w kryzysie. W tym zakresie stowarzyszenie współdziała  ze szkołami wyższymi, placówkami naukowymi, stowarzyszeniami i instytucjami promującymi pomoc ofiarom kryzysu. Od 2006 roku stowarzyszenie prowadzi dwusemestralne i dwukierunkowe studia podyplomowe.

 

ADRESACI

Studia adresowane są do osób, które w swej pracy stykają się z osobami w kryzysie, np: nauczyciele, pedagodzy w szkołach, pracownicy pomocy społecznej i organizacji pozarządowych, pracownicy i kandydaci do pracy w służbach szybkiego reagowania np: policja, straż pożarna, pracownicy służb więziennych i pogotowia ratunkowego, członkowie grup i sztabów kryzysowych. Osoby rozpoczynające pracę jak i mające doświadczenie w profesjonalnym pomaganiu.

 

Do tych, którym pomaganie innym osobom jest bliskie a przy tym chcieliby nabyć umiejętności psychospołeczne ułatwiające kontakt z otaczającą rzeczywistością.

 

Także i do tych, którzy pragną innym pomagać w ich rozwoju.

 

Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie studentom i studentkom wiedzy stanowiącej rzetelną podwalinę do uczenia się zaprogramowanych umiejętności tak, by absolwenci/tki:

 

 1. potrafili/ły podjąć bądź kontynuować  pracę w jednostkach organizacyjnych  rożnych szczebli lub organizacji, zajmujących się reakcją na zdarzenia  czy sytuacje kryzysowe, umieli profesjonalnie udzielić pierwszej pomocy w kryzysie emocjonalnym;
 2. mogli/ły otrzymać licencję interwenta kryzysowego Polskiego Towarzystwa Pierwszej Pomocy Emocjonalnej II stopnia
 3. potrafili/ły uczyć udzielania  pomocy w kryzysie  emocjonalnym i po przeprowadzeniu superwizowanego, samodzielnego warsztatu  mogli zostać trenerami/kami licencjonowanymi przez Polskie Towarzystwo  Pierwszej Pomocy Emocjonalnej

 

Warunkiem skuteczności działań ludzi zajmujących się pomocą w sytuacjach krytycznych jest udzielenie jej w jak najkrótszym czasie i jak najbardziej kompetentnie – nie ma czasu na długie zastanawianie się i konsultacje. Taki stan rzeczy wskazuje, że ratowników i ratowniczki trzeba wyposażać nie tylko w wiedzę dotyczącą zjawiska, ale przede wszystkim w umiejętności – tak aby były one jak najbardziej „automatyczne”.

 

W procesie studiów wykorzystujemy jak najwięcej: symulacji, warsztatów, gier, zadań i umiejętności (wynikających z osobistych doświadczeń), pamiętając by były oparte na rzetelnej wiedzy dotyczącej przedmiotu studiów.

 

Osoby ratujące, które podlegają nieustannie sytuacjom stresującym i kryzysowym, należy wyposażyć w umiejętności radzenia sobie z własnymi stanami zagubienia i chaosu, wynikającymi z rodzaju wykonywanej pracy.

 

 

Treści programowe:

Kryzys – pojęcie, charakterystyka, objawy, konsekwencje (PTSD).  Diagnoza kryzysu – stopień nasilenia, poziom zagrożenia, definiowanie problemu, poziom zagrożenia, ocena zasobów wewnętrznych i zewnętrznych, określenie stanu równowagi w obszarach (emocjonalnym, poznawczym i behawioralnym.. Pierwsza pomoc w kryzysie emocjonalnym – cele, zasady, rozróżnienie od innych form pomocy.  Interwencja kryzysowa – modele pomocy, procedura postępowania. Style interwencji kryzysowych. Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu psychologicznego. Sztuka porozumiewania się. Porozumienie bez przemocy. Podstawy mediacji i negocjacji. Określanie i poszukiwanie rozwiązań problemów wynikających z kryzysu. Ośrodki wsparcia i pomocy. Zarządzanie zmianą. Psychologiczna reakcja na zmianę i straty.  Tendencje i myśli samobójcze jako forma reakcji na kryzys. Kryzys zbiorowy – wywieranie wpływu, motywowanie. Zarządzanie stresem, wypalenie zawodowe i metody zapobiegania. Seminarium dyplomowe – sztuka prezentacji. Mechanizmy grupowe, metody i techniki pracy z grupą.

 

ORGANIZACJA STUDIÓW:

 • Czas trwania: studia dwusemestralne, 198 godzin zajęć,
 • Zajęcia odbywają się jeden raz w miesiącu – sobota, niedziela
 • Warunkiem ukończenia studiów jest opanowanie materiału teoretycznego i umiejętności praktycznych w stopniu pozwalającym na samodzielne Interwencje Kryzysowe oraz nauczanie postępowania w sytuacjach kryzysowych. Studia kończą się egzaminem końcowym na ocenę.

 

Egzamin na tych studiach daje świadectwo umiejętności w większym stopniu niż wiedzy.

 

 • Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych o specjalności „ZARZĄDZANIE KRYZYSEM – PIERWSZA POMOC EMOCJONALNA. SZKOŁA TRENERÓW” oraz certyfikat interwenta/tki Polskiego Towarzystwa Pierwszej Pomocy Emocjonalnej II°.

 

ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA:

Wymagane dokumenty:

 • zgłoszenie na Studia i kwestionariusz osobowy, 2 zdjęcia
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (w miarę wolnych miejsc, w studiach mogą uczestniczyć studenci ostatniego roku studiów wyższych – świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zostanie wydane po otrzymaniu dyplomu)
 • kopia dowodu wpłaty na konto
 • opłata za Studia: 3.600 zł  jednorazowo lub 3.800 zł w dwóch ratach semestralnych po 1.900 zł  lub 4000 zł w dziesięciu ratach po 400 zł

 

Uwaga! nauczyciele mogą ubiegać się o refundację poniesionych kosztów przez właściwe organy prowadzące szkoły.

Strona Główna

Kontakt

BIP

Dane kontaktowe:

WSBW w Łodzi

ul. Tuwima 22/26 p V

90-002 Łódź

tel. +48 789-100-855  PL

tel. +48 571-267-477 UKR

tel. +380-939-461-545, Ukraina (Viber, WhatsApp)

rektorat czynny:

Pn., Wt., Czw., Pt. w godz. 10:00 - 16:00